Algemene Voorwaarden

Download de algemene voorwaarden hier.

V.O.F YUGRO4
Reysenbeckstraat 29
5963AH Hegelsom

KvK: 81915381

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die jij sluit met YUGRO4.

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden

De Voorwaarden die van toepassing zijn op alle
overeenkomsten tussen YUGRO4 en de klant.

YUGRO4

Vennootschap Onder Firma (V.O.F.) met beperkte
aansprakelijkheid V.O.F. YUGRO4, statutair gevestigd aan de
Reysenbeckstraat 29 (5963 AH) te Hegelsom.

The Goddess Mindset

YUGRO4 biedt via The Goddess Mindset online diensten aan
in de vorm van een online cursus/scholing. Denk o.a. aan
informatie, oefeningen, opdrachten, meditaties, workshops
etc.

Slow Down Tune In

YUGRO4 biedt via Slow Down Tune In online diensten aan in de vorm van een online cursus. Denk o.a. aan informatie, oefeningen, opdrachten ect.

Mijn Account

Het online cursus platform waar klanten kunnen inloggen om
toegang te krijgen tot hun aangekochte diensten.

Empowered Goddess Community

De klanten die ‘The Goddess Mindset’ hebben aangekocht,
behoren automatisch tot de ‘Empowered Goddess
Community’.

Online Cursus

The Goddess Mindset en Slow Down Tune In waarin de online diensten worden
aangeboden.

Product(en)

De door YUGRO4 gecreëerde werkzaamheden en diensten.

Dienst(en)

Alle door YUGRO4 en/of door haar ingeschakelde derden die
diensten aanbiedt via ‘The Goddess Mindset’ of onder de
V.O.F. YUGRO4.

Platform

Het door YUGRO ontwikkelde online platform, onder meer
toegankelijk via de website www.shebiohacks.com. Via het
platform kunnen potentiële klanten informatie vinden over
YUGRO4 en haar producten en/of diensten. Via het platform
kunnen klanten producten en/of diensten aankopen.

Klanten

De natuurlijke persoon die gebruik maakt van de producten
(The Goddess Mindset) die YUGRO4 biedt.

Content

Alle teksten, blogs, afbeeldingen, video’s, graphics, software,
audio, vlogs, informatie, meditaties, duidingen of andere
materialen die door YUGRO4 en/of haar gebruikers op het
platform worden geplaatst.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Als je gebruik maakt van het Platform dan aanvaard jij dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle overeenkomsten die jij met YUGRO4 aangaat.

1.2. YUGRO4 heeft het recht om deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Ben je het niet eens met de wijzigingen? Dan kun je binnen 14 dagen na kennisgeving contact opnemen met YUGRO4 via info@shebiohacks.com, zodat de oorspronkelijke overeengekomen voorwaarden van kracht blijven. Laat je niets weten binnen de termijn, dan geldt dat jij akkoord bent gegaan met de toepasselijkheid van de herziene algemene voorwaarden.

1.3. Het kopen van de producten en/of diensten via het Platform is alleen toegestaan voor klanten die een leeftijd hebben van 16 jaar of ouder. Door producten en/of diensten via het Platform te kopen verklaar jij 16 jaar of ouder te zijn.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand als je overgaat tot aankoop van producten en/of diensten van YUGRO4. Je ontvangt een orderbevestiging op het door jou opgegeven e-mailadres, dit is tegelijkertijd de bevestiging dat de overeenkomst in gang treedt.

2.2. Je bent de prijs verschuldigd die YUGRO4 in haar orderbevestiging heeft vermeld.

2.3. YUGRO4 is ten allen tijde bevoegd om kennelijke verschrijvingen in een overeenkomst/ orderbevestiging binnen 14 dagen bindend te corrigeren.

2.4. Prijsverhogingen door overheidsmaatregelen of anderszins kunnen door YUGRO4 in rekening worden gebracht.

2.5. Klanten dienen na aankoop van een Online Cursus een profiel aan te maken op het Platform. Het profiel geeft toegang tot de aangekochte diensten door in te loggen bij Mijn Account.

2.6. Klanten verkrijgen toegang tot het aangekochte cursus materiaal voor vijftien maanden. Als de termijn ten einde loopt, wordt het profiel verwijderd en heeft de klant geen toegang meer, tenzij er spraken is van een overeengestemde uitzondering met YUGRO4. Wil jij jouw profiel op het Platform (na aankoop van een Online Cursus) verwijderen? Laat dit dan aan YUGRO4 weten via info@shebiohacks.com. 

2.7. YUGRO4 is ten alle tijde bevoegd om jouw profiel op het Platform (tijdelijk) te blokkeren en/of te verwijderen bij (het vermoeden van) fraude of ander onrechtmatig gedrag. Bij schuld aan fraude of ander onrechtmatig gedrag maakt YUGRO4 aanspraak op een direct opeisbare boete van €500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van €10.000,-. YUGRO4 kan naast de boete ook nog een schadevergoeding vorderen.

2.8. De overeenkomst eindigt van rechtswege nadat de termijn van de dienst en/of het product ten einde is gekomen en de toegang tot de dienst verlopen is.

Artikel 3. Toegang

.1. Klanten verkrijgen toegang tot de Goddess Mindset wanneer de klant de Online Cursus heeft aangekocht via de link die de klant ontvangt n.a.v. een intake gesprek. Via de Mail ontvangt de klant een link, waarmee zij inloggegevens kan aanmaken op het Platform. Met deze inloggegevens kan de klant inloggen via Mijn Account, waar de klant toegang heeft tot de inhoud van de cursusJe krijgt in geen enkel geval eerder toegang dan dat de betaling voor The Goddess Mindset door YUGRO4 is ontvangen.

3.2. Klanten krijgen toegang tot Slow Down Tune In wanneer de klant de Online Cursus heeft aangekocht via het Platform. Via de Mail ontvangt de klant een link, waarmee zij inloggegevens kan aanmaken op het Platform. Met deze inloggegevens kan de klant inloggen op Mijn Account, waar de klant toegang heeft tot de inhoud van de cursus. Je krijgt in geen enkel geval eerder toegang dan dat de betaling voor Slow Down Tune In door YUGRO4 is ontvangen.

3.3. Bij aankoop van een Online Cursus dien je een account te maken op de website (www.shebiohacks.com). Met dat account verkrijg je toegang tot Mijn Account waarop de inhoud van Online Cursus te vinden is. 

3.4. Het is niet toegestaan om inloggegevens te delen met derde partijen. Bij vermoeden van schuld aan delen van inloggegevens en/of inhoud van een Online Cursus met derde partijen maakt YUGRO4 aanspraak op een direct opeisbare boete van €500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van €10.000,- (gelinkt aan artikel 2.7.). YUGRO4 mag de klant die een overtreding begaat, toegang tot The Goddess Portal ontzeggen. YUGRO4 is bij overtredingen van de algemene voorwaarden de klant geen schadevergoeding schuldig.

3.5. Je krijgt na aankoop toegang tot de volledige inhoud van de aangekochte Online Cursus.   

3.6. De toegangstermijn voor The Goddess Mindset betreft 15 maanden. De toegangstermijn voor Slow Down Tune In betreft 12 maanden. De termijn gaat in nadat je de cursus hebt aangekocht en toegang verkrijgt tot Mijn Account Na de termijn van 15 of 12 maanden (afhankelijk van de Online Cursus die je hebt aangekocht) verlopen je inloggegevens, tenzij in overleg met YUGRO4 uitzondering is vast gesteld. 

3.7. Je krijgt automatisch toegang tot alle updates en vernieuwingen die mogelijk later worden toegevoegd. 

Artikel 4. Betaling

4.1. Bestellingen van de dienst(en) van YUGRO4 moeten vooraf betaalt worden door middel van
één van de digitale betaalmethodes (IDEAL en SEPA-incasso,).

4.2. Wanneer jij in samenspraak met YUGRO4 hebt gekozen voor een betaling in termijnen, ben je
verplicht om het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn (volledig) te betalen. Doe je dit
niet? Dan zal YUGRO4 je een betalingsherinnering sturen waarin jou de mogelijkheid wordt
geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Mocht je niet binnen termijn overgaan tot
betaling, dan ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

4.3. Wanneer je na aanmaning in gebreke blijft met betaling, dan zal YUGRO4 overgaan tot
gerechtelijke invordering. In dat geval ben je naast de verschuldigde hoofdsom, ook gehouden tot
volledige vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder incassokosten
van tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €40,-.

4.4. Je bent niet bevoegd om de aan YUGRO4 verschuldigde bedragen op te schorten en/of deze
te verrekenen, op welke grond dan ook.

4.5. YUGRO4 is bevoegd om haar prestatie op te schorten en/of de overeenkomst eenzijdig te
ontbinden als je niet voldoet aan jouw betalingsverplichting.

Artikel 6. Ontbinding

6.1. Als YUGRO4 de cursus al volledig geleverd heeft en je vooraf uitdrukkelijk ermee hebt
ingestemd dat je de cursus direct kon volgen, dan heb je verklaard dat je je ontbindingsrecht
verliest. Zodra de cursus volledig is geleverd, heb je geen recht meer op ontbinding. Dit geld ook
als je kiest voor het betalen in termijnen.

Artikel 7. Overmacht, Annuleren en Opschorten

7.1 In het geval van overmacht mag YUGRO4 de cursus opschorten tot een moment na deze
overmacht. Wanneer de opschorting langer dan drie maanden duurt mogen zowel jij als YUGRO4
de overeenkomst ontbinden. Geen van ons is in dit geval een schadevergoeding verschuldigd.

7.2. Geleverde onderdelen en informatie van de Online Cursus kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden. Je moet daarom betalen voor het deel van de Online Cursus dat je voor de overmacht hebt ontvangen of hebt kunnen ontvangen.

7.3. Je kunt The Goddess Mindset en Slow Down Tune In niet tussentijds annuleren of opzeggen. 

7.4. Als YUGRO4 een Online Cursus tussentijds moet annuleren, terwijl er geen sprake is van overmacht, zal YUGRO4 het volledige cursus bedrag aan je vergoeden. YUGRO4 is geen schadevergoeding aan je verschuldigd. 

7.5. Als de webhosting en/of e-learning software waar YUGRO4 mee werkt, het leveren van de Online Cursus bemoeilijkt of onmogelijk maakt, dan mag YUGRO4 de Online Cursus opschorten tot het moment dat de hosting en/of software de levering weer mogelijk maakt. Duurt dit langer dan drie maanden, dan ben jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, YUGRO4 zal het volledige cursus bedrag aan je terug vergoeden. In deze situatie is YUGRO4 je geen schadevergoeding verschuldigd. 

Artikel 8. Klachten en Garanties

8.1. Klachten over een product of dienst van YUGRO4? Laat dit YUGRO4 vooral weten via het contactformulier op www.shebiohacks.com of via info@shebiohacks.com. YUGRO4 neemt zo spoedig mogelijk contact met je op.

8.2. Wanneer je klachten over de producten of diensten van YUGRO4 hebt dan kun je dit uiterlijk 14 dagen na het voorval bij YUGRO4 melden. Na deze termijn vervalt jouw recht om te klagen.

8.3. Wanneer YUGRO4 het eens is met jouw klacht, zal YUGRO4 naar eigen keuze de klacht oplossen en/of een vergelijkbare dienst aanbieden, dan wel een (deel) van de koopprijs aan jou terugbetalen.

8.4. Op de diensten en producten van YUGRO4 wordt geen garantie verstrekt. YUGRO4 garandeert dan ook niet dat haar online diensten foutloos en/of ononderbroken functioneert. 

8.5. Voor alle diensten van YUGRO4 geldt dat het een inspanningsverbintenis betreft. YUGRO4 streeft ernaar jou te helpen bij jouw persoonlijke ontwikkeling. Dit betekent dat YUGRO4 jou geen resultaten kan garanderen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. YUGRO4 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor besluiten die jij neemt met betrekking tot jouw leven. De informatie en de gebruiksmogelijkheden van YUGRO4 kunnen niet worden gezien als vervanging voor medische of andere professionele hulp.

9.2. Wanneer jij schade lijdt door een dienst van YUGRO4, dan is de aansprakelijkheid van YUGRO4 beperkt tot (maximaal) de factuurwaarde met betrekking tot de dienst. Handel jij in de uitoefening van een beroep of bedrijf? Dan geldt dat YUGRO4 iedere aansprakelijkheid voor schade uitsluit.

9.3. YUGRO4 is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of voor schade die ontstaan doordat jij een dienst verkeerd hebt gebruikt of toegepast.10.1. YUGRO4 is eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten en alle content die door jou of

door YUGRO4 op het Platform (The Goddess Mindset, The goddess Portal en de website
www.shebiohacks.com) wordt geplaatst. Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van YUGRO4
mag je daarom nooit onderdelen van het platform en/of content kopiëren en/of openbaar maken.

9.4. The Goddess Mindset bevat hyperlinks naar websites van derden. YUGRO4 is niet verantwoordelijk en dus ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of de producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Artikel 10. Intellectueel Eigendom en Privacy

10.1. YUGRO4 is eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten en alle content die door jou of door YUGRO4 op het Platform (The Goddess Mindset, Slow Down Tune In, Mijn Account en de website www.shebiohacks.com) wordt geplaatst. Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van YUGRO4 mag je daarom nooit onderdelen van het platform en/of content kopiëren en/of openbaar maken. 

10.2. Maak je inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van YUGRO4, dan maakt YUGRO4
aanspraak op een direct opeisbare boete van €500,- voor iedere dag dat de overtreding
voortduurt, met een maximum van €10.000,-. YUGRO4 kan naast de boete ook nog een
schadevergoeding vorderen.

10.3. Alle gegevens die jij aan YUGRO4 verstrekt worden strikt vertrouwelijk en in
overeenstemming met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld. Zie
onze privacyverklaring voor een volledig overzicht.

10.4. Je mag de kennis en de inhoud van The Goddess Mindset niet inzetten om daar zelf een
cursus mee aan te bieden en/of op de markt te brengen.

Artikel 11. Privacy

11.1. Conform de wetgeving omtrent AVG is YUGRO4 genoodzaakt de facturen met
persoonsgegevens voor een periode van 7 jaren te bewaren. Tevens geef je hierbij je akkoord voor
het gebruiken van jouw persoonsgegevens voor zaken welk in het ruimste zin van het woord
verband houden met de overeenkomst. Bekijk de “Privacyverklaring” voor meer informatie over
hoe YUGRO4 omgaat met jouw privacy.

Artikel 12. Leden van de Empowered Goddess Community

12.1. De Empowered Goddess Community is onderdeel van The Goddess Mindset. Waneer jij je
aanmeld voor The Goddess Mindset wordt je automatisch ook lid van The Empowered Goddess
Community. Jouw deelname aan The Empowered Goddess Community is gekoppeld aan jouw
profiel op The Goddess Portal.

12.2. YUGRO4 mag jouw telefoonnummer gebruiken om je toe te voegen aan de Empowered
Goddess Community chat groep in Telegram. De chat groep diens als ondersteuning,
bevordering, inspiratie en motivatie van jouw ontwikkelingsproces tijdens voortgang in The
Goddess Mindset. Hier worden enkel zaken aan het licht gebracht die betrekking hebben op The
Goddess Mindset.

12.3. YUGRO4 respecteert je privacy voorkeuren. In samenstemming met YUGRO4 kan jij in de
chat groep anoniem blijven en/of niet deelnemen aan deze chat groep mits je hier een geldende
reden voor hebt.

12.4. Na verloop van het cursus termijn (15 maanden) wordt je lidmaatschap automatisch
opgezegd. Je ontvangt hiervan een bevestigingsmail van YUGRO4. Je wordt automatisch uit de
chat groepen verwijderd en je hebt geen toegang meer tot The Goddess Portal.

Artikel 13. Overige Bepalingen

13.1. YUGRO4 heeft het recht om prijswijzigingen door te voeren. Natuurlijk zal YUGRO4 je
hiervan op de hoogte brengen.

13.2. De rechtsverhouding tussen jou en YUGRO4 wordt behelst door Nederlands recht.

13.3. Mocht er ooit een geschil ontstaan tussen jou en YUGRO4, dan zal dit geschil worden
beslecht door de bevoegde rechter van de kantonrechter in Noord-Limburg.Klanten dienen na aankoop van een Online Cursus een profiel aan te maken op het Platform. Het profiel geeft toegang tot de aangekochte diensten door in te loggen bij Mijn Account.

Winkelwagen